FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

U bent gebruiker van dienstencheques

U bent een erkende onderneming

iStock-1211394786-(1).jpg

Erkende onderneming

Naar alle nieuwsberichten
30 april 2024 Overschrijding spilindex Indexering van het bedrag van de regionale tussenkomst (Mei 2024)

Op 01/05/2024 wordt het bedrag van de regionale tussenkomst geïndexeerd. Meer zien

Terug

26 mei 2020

RSS

Heropstart van de dienstencheque-activiteiten

De activiteiten worden langzaam weer opgenomen na een tijdelijke stopzetting van een groot gedeelte van de sector vanwege de gezondheidscrisis.

Om de verspreiding van het virus verder in te dijken, mogen arbeidsprestaties in het kader van het dienstenchequesysteem worden verricht op voorwaarde dat verschillende “barrière-handelingen” in acht worden genomen. Dit in het belang van de klanten maar ook van de werknemers.

In de sector van de dienstencheques bestaat er een bijzondere driehoeksrelatie tussen de werkgever, de huishoudhulp en de gebruiker. Tijdens deze crisis is het van essentieel belang dat het bedrijf met de klant en de huishoudhulp duidelijk communiceert over de beste manier om de gezondheid van de huishoudhulp en de klant te beschermen tegen mogelijke besmetting van het Covid-19-virus tijdens de uitvoering van het werk.


Instructies voor de dienstenchequeonderneming

 1. De dienstenchequeonderneming moet de werknemers en de gebruikers grondig informeren en toezien dat deze instructies ook worden opgevolgd. De dienstenchequeonderneming besteedt ook de nodige zorg om de instructies begrijpelijk weer te geven voor elke werknemer en gebruiker. Deze instructies moeten op zijn minst beschikbaar zijn in het Frans, Nederlands en Engels.
 2. De dienstenchequeonderneming wijst de gebruiker op zijn verplichting om de werknemer of werkgever op de hoogte te brengen van risicofactoren zoals een (mogelijke) besmetting met het coronavirus van de gebruiker of in zijn omgeving.
 3. De dienstenchequeonderneming neemt regelmatig contact op met de werknemers om het werk te bespreken en om na te gaan of de werknemer de arbeidsprestaties op een veilige manier heeft kunnen verrichten.
 4. Zieke werknemers of werknemers die symptomen vertonen van covid-19 gaan in geen geval werken. Een periode van inactiviteit van twee weken wordt aangeraden.
 5. Werknemers mogen onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon.
 6. Indien werknemers melden dat zij symptomen vertonen van covid-19, worden de gebruikers bij wie de werknemer de voorbije 2 weken taken vervulde, onverwijld op de hoogte gebracht door de dienstenchequeonderneming. Hiertoe gebruikt de onderneming het “tracingsysteem” ingevoerd door de federale overheid.
 7. De dienstenchequeonderneming voorziet de werknemer van voldoende materiaal om zo hygiënisch en veilig mogelijk te kunnen werken, namelijk papieren zakdoekjes en handdoekjes, handschoenen en waar mogelijk ontsmettingsgel.
 8. Het mindermobielenvervoer kan alleen doorgaan als de 1,5m afstand tussen de chauffeur en de gebruikers gegarandeerd kan worden. Ook tussen de gebruikers-passagiers onderling moet deze afstand gerespecteerd worden. Het voertuig wordt ontsmet na iedere rijbeurt.
 9. Ondernemingen moeten hun werknemers die met het openbaar vervoer naar de gebruikers gaan, de richtlijn geven om zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen. In samenspraak met de klanten stelt de dienstencheque onderneming voor om de werkuren dienovereenkomstig aan te passen.
 10. Bij niet naleven van de instructies door gebruikers of werknemers neemt de dienstenchequeonderneming snel de adequate maatregelen.


Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbare vervoer vanaf 4 mei 2020

Er wordt erop gewezen dat de onderneming moet voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden, inclusief artikel 2quater, § 4, eerste lid, 4 ° van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques dat bepaalt dat de onderneming zich ertoe verbindt geen prestaties te laten verrichten in een omgeving met onaanvaardbare risico's of gevaren voor de werknemers of in een omgeving waar de werknemers het slachtoffer zouden kunnen zijn van misbruiken of discriminatoire praktijken".

De wetten inzake welzijn en veiligheid op het werk moeten worden nageleefd.


Instructies voor de werknemer

 1. Werknemers kunnen steeds contact opnemen met de dienstenchequeonderneming ingeval van twijfel, bezorgdheid of vragen over de werkplek.
 2. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen niet gerespecteerd worden of niet gerespecteerd kunnen worden door de gebruiker heeft hij het recht om de werkplek te verlaten. De werknemer informeert dan onmiddellijk de dienstenchequeonderneming en deze neemt de gepaste maatregelen ten aanzien van de gebruiker.
 3. Werknemers die zich voor de uitvoering van hun taak ziek voelen, melden dit aan de dienstenchequeonderneming en de gebruiker volgens de interne procedures. Indien een dokter een risico op besmetting van covid-19 vaststelt, wordt de werkgever onmiddellijk ingelicht. Deze informeert alle gebruikers over deze werknemer overeenkomstig de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 4. Werknemers die symptomen vertonen van Covid-19 dienen de medische richtlijnen strikt op te volgen.
 5. Het werk bij de gebruiker moet op een veilige manier kunnen gebeuren en de werknemer past zeker zijn gedrag aan om het risico op besmetting te minimaliseren:

  • Bij de begroeting van de klant en bij het poetsen worden de regels van ‘social distancing’ in acht genomen. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.

  • Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met handschoenen. De werknemer wast daarnaast de handen grondig en regelmatig met water en zeep. Dit wil zeggen minstens voor en na het werk. De werknemer gebruikt papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen. Papieren wegwerpdoekjes worden in een afgesloten vuilzak gegooid.

  • Als eerste taak worden de belangrijkste aanraakpunten: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening,... en in het sanitair (zeker de spoelknop, handsteunen, kranen,…) gedesinfecteerd. De werknemer herhaalt deze taak bij het beëindigen van de job.
 6. Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt maximaal aan ‘social distancing’ gedaan. Ondernemingen moeten hun werknemers die met het openbaar vervoer naar de gebruikers gaan, de richtlijn geven om zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen. In samenspraak met de huishoudhulpen en klanten kan de dienstenchequeonderneming overwegen de werkuren aan te passen; ook al omwille van de verzekering moet de dienstenchequeonderneming hiervan steeds voorafgaandelijk op de hoogte gesteld worden.
 7. De werknemer heeft steeds voldoende papieren zakdoekjes bij zich. Bij snuiten, niezen en hoesten bedekt de werknemer de neus en mond met een papieren zakdoek. De werknemer gooit de zakdoek nadien in een afsluitbare vuilnisbak en past handhygiëne toe.


Instructies voor de gebruiker

 1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een vermoedelijk besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstenchequeonderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.

 2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstenchequeactiviteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstenchequeonderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstenchequeonderneming en de gebruiker.

 3. Verlucht uw woning, bij voorkeur vóór de aankomst van uw huishoudhulp. Indien uw huishoudhulp het nodig acht tijdens het werk moet ook hij/zij de mogelijkheid hebben om de werkplek te verluchten.

 4. Zorg ervoor dat het schoonmaakmateriaal en de schoonmaakproducten makkelijk toegankelijk zijn. Was de microvezeldoeken (en andere doeken) op 60° na gebruik door uw huishoudhulp.

 5. Vermijd elk contact met uw huishoudhulp. Blijf niet in dezelfde ruimte waar uw huishoudhulp aan het werk is. En als dat niet mogelijk is, moet u de social distancing-regel (1,5 m afstand houden) verplicht naleven. We raden u eveneens aan om een mondmasker te dragen om het besmettingsgevaar te beperken.

 6. Voorzie de mogelijkheid voor uw huishoudhulp om zijn/haar handen te wassen zo veel als nodig. Water en zeep volstaat. Voorzie eveneens het nodige materiaal om de handen correct af te drogen (bij voorkeur wegwerpdoekjes).

 7. Maak bij voorkeur gebruik van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze op voorhand klaar om persoonlijk contact met uw huishoudhulp te vermijden.

 8. Contacteer uw dienstenchequeonderneming indien u of iemand van uw gezinsymptomen vertoont; zelfs bij lichte verschijnselen.

Informatie over het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques.


Specifieke activiteiten

Strijkateliers

Strijkateliers, net als andere ateliers, mogen op 11 mei terug openen.

Gebruik de generieke gids voor de heropstart.

Het is bovendien aangewezen om een periode van 12 uur te voorzien tussen de afgifte van het linnen en het effectief strijken door de werknemers.

Mindermobielenvervoer

Het mindermobielenvervoer moet beperkt worden tot het strikt noodzakelijke vervoer. Tussen de passagiers moet een afstand van 1,5 m worden gehouden. Een grondige desinfecterende reiniging van het voertuig moet gewaarborgd worden, zeker op gladde oppervlakten (klinken, deuren, ramen,….) ten minste tussen de verschillende shiften.

Boodschappen

Naast voornoemde voorzorgsmaatregelen, worden werknemers aangeraden om, in de buurt van de gebruiker, in de winkel en indien nodig in de auto, handschoenen en een mondmasker te dragen.

Hulp Nodig

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via