FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

iStock-648781268-3.jpg
Terug

Wettelijke vermeldingen

De toegang tot en het gebruik van deze website en de mobiele dienstencheque-app (hierna gezamenlijk de “Site" genoemd) zijn onderworpen aan de naleving en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen en disclaimers in dit document. Door gebruik te maken van de Site stemt u hier uitdrukkelijk en zonder beperking mee in.

1. Algemene vermeldingen

1.1 Verantwoordelijke entiteiten


Sodexo Pass Belgium NV (hierna "Sodexo"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Pleinlaan 15, B-1050 Brussel met ondernemingsnummer BE 403.167.335, beheert de Site.
Sodexo voert overheidsopdrachten uit met betrekking tot de afgifte en terugbetaling van papieren en/of elektronische dienstencheques die haar worden toegekend door de aanbestedende overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "aanbestedende overheden" of "aanbestedende overheid" genoemd).

1.2 Gebruik van informatie - intellectuele eigendomsrechten

 

De volledige inhoud van de Site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Sodexo en/of de aanbestedende overheden.
"Sodexo" en andere namen van producten en/of diensten waarnaar op de Site wordt verwezen, zijn gedeponeerde handelsmerken van Sodexo of haar zusterbedrijven. U mag geen informatie, software, producten of diensten die u via de Site verkrijgt wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, verspreiden, representeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, noch daarvan afgeleide werken schrijven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo.

1.3 Op de Site gepubliceerde informatie


i. Algemeen:

De informatie op de Site is afkomstig van betrouwbare bronnen. Sodexo kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, juist en/of actueel is. Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op de Site technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Sodexo of haar zusterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit mogelijk inadequate, onjuiste, achterhaalde of onvolledige informatie die op de Site wordt getoond. Bovendien vormt de informatie op de Site op geen enkele wijze een advies met betrekking tot financiën, management, personeelsorganisatie of een aanbeveling van welke aard dan ook: de gegevens die op de Site beschikbaar zijn gemaakt zijn louter ter informatie. Voor specifiek advies op maat van uw situatie kunt u contact opnemen met de betreffende verkoopafdeling.

ii. Rekenhulpmiddelen:

De website stelt de gebruikers eenvoudige rekenhulpmiddelen ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren. Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om u een algemeen idee te geven over de verschillende berekende waarden. De bekomen resultaten mogen in geen geval gezien worden als zeker en bindend. Die berekeningen worden op eigen risico aangewend. U zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen, die bepaalde wijzigingen van de fiscale wetgeving kunnen hebben op bepaalde producten.

1.4 Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten

 

i. Algemeen:

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computeruitrusting, modem, telefoonlijn en internettoegang.

ii. Diensten voor de uitvoering van transacties

Een deel van de Site kan gewijd zijn aan de verwerving, het gebruik en de raadpleging van producten en diensten van Sodexo of haar zusterbedrijven.
Gebruikers zijn zich er ten volle van bewust dat zij zich ertoe verbinden dit deel van de Site als een goede huisvader en in overeenstemming met de geldende regels, wetten, voorschriften en gebruiken te gebruiken.
De gebruiker verbindt zich ertoe Sodexo zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van moeilijkheden bij het versturen of bevestigen van een bestelling.

1.5 Links en hypertekst


Sodexo of haar zusterbedrijven zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks die zouden worden gemaakt vanaf websites van derden op het internet via de Site.
Elke hyperlink naar de Site vanaf een andere website moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door Sodexo worden goedgekeurd.
Bovendien kan de Site links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruikers. Sodexo heeft geen controle over deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links betekent niet dat Sodexo of haar zusterbedrijven de inhoud van deze sites onderschrijven.

1.6 Privacy – en vertrouwelijkheidsbeleid

 

Sodexo behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot berichten, zoals inhoud, bron of bestemming, te controleren en te beoordelen indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat dergelijke communicatie geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op illegale of onwettige activiteiten, of indien zij orders heeft ontvangen van de bevoegde autoriteiten. Tenzij de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag Sodexo enkel controle uitoefenen over berichten van openbare of niet-vertrouwelijke aard, d.w.z. informatie op een webpagina, berichten op discussieforums of in computermailings, zonder dat deze lijst uitputtend is.
Sodexo kan de nodige maatregelen treffen voor een goed beheer van het IT-systeem. In dit verband heeft ze toegang tot alle communicatie die is opgeslagen in haar IT-systeem.
U verbindt zich ertoe uw wachtwoord en toegangscode geheim en vertrouwelijk te houden. Elk gebruik van identificatiemiddelen gebeurt onder uw eigen en volledige verantwoordelijkheid. In geval van verlies, diefstal of bedrog van één van deze middelen, bent u verplicht Sodexo hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, waarbij deze kennisgeving per aangetekend schrijven dient te worden bevestigd. U wordt pas van uw verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag die volgt op de dag van ontvangst van de aangetekende brief.

1.7 Toegangsbeperking


Sodexo behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de toegang tot het geheel of een deel van de Site, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te ontzeggen, in het bijzonder in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

1.8 Virusbeveiliging


Sodexo heeft in het kader van de recente technologische ontwikkelingen beveiligingssystemen ingevoerd om de Site, haar computer- en telematicasysteem, haar databanken en de uitwisseling van gegevens met de gebruikers te beschermen. Er is ook een beschermingssysteem tegen bekende en detecteerbare vormen van virussen. Deze beschermingssystemen zullen regelmatig worden aangepast en bijgewerkt.
De verbintenis van Sodexo op dit gebied is er een van middelen, niet van resultaten.
Met uitzondering van zware fout of kwade trouw, zal SODEXO niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor nadelen, schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, veroorzaakt door een illegale toegang of toegang door een derde met de bedoeling schade aan te richten aan het informaticasysteem van SODEXO of dat van een gebruiker, of door een virus afkomstig van de SODEXO Site op het internet of van het informaticasysteem van SODEXO of van een gebruiker.

1.9 Onderbreking van de toegang tot de dienst


Sodexo gebruikt alle redelijke middelen die haar ter beschikking staan om ervoor te zorgen dat de gebruikers toegang hebben tot de diensten die op de Site worden aangeboden.
Sodexo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor machine-uitval, kabel- of stroomuitval, diefstal, inbraak, systeemfouten of enige andere gebeurtenis buiten haar redelijke controle waardoor de op de Site aangeboden diensten ontoegankelijk of onbruikbaar zijn.
Sodexo kan de toegang tot de Site of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken om de Site te onderhouden of te verbeteren, in geval van overmacht, risico op misbruik of fraude, of in geval van een gebeurtenis buiten haar controle, zonder enige verplichting of vergoeding na de onderbreking van de toegang. Sodexo zal zich niettemin inspannen om gebruikers binnen een redelijke termijn te informeren over onderbrekingen.

1.10 Wijziging van de Wettelijke Verplichtingen

 

Sodexo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en disclaimers waaronder u de Site wordt aangeboden, te wijzigen.

1.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze dienstverlening. De rechtbanken van België conform artikel 624, 1°, 2° et 4°van het Gerechtelijk wetboek zijn bevoegd voor het geschil.

 

2. Dienstencheques betalen (Particulier) 

Voorafgaandelijk

 

SODEXO (Sodexo Pass Belgium N.V., Pleinlaan 15, 1050 Brussel, KBO 0403 167 335) treedt op in haar hoedanigheid van uitgiftebedrijf van dienstencheques en dit in opdracht van de aanbestedende overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De toegang tot de website met betrekking tot dienstencheques https://www.dienstencheques.brussels (hierna "de SODEXO website" genoemd) en het gebruik ervan, alsook het gebruik van de mobiele applicaties voor deze diensten, zijn onderhevig aan het respecteren en aanvaarden van huidige dienstvoorwaarden die de gebruiker geacht wordt om aanvaard te hebben door het gebruik van de diensten.

2.1. Definitie van gebruiker


De gebruiker is de natuurlijke persoon die overeenkomstig het wettelijk kader dienstencheques kan bestellen.

In geval van bestelling van dienstencheques door middel van deze website, wordt SODEXO beschouwd als contractpartij van de gebruiker.

2.2. Voorwerp van de diensten


Deze website is bestemd voor het beheer, waaronder de aankoop van dienstencheques.

Overeenkomstig de wet van 20 juli 2001 wordt een dienstencheque gedefinieerd als het betaalmiddel uitgegeven door een uitgiftebedrijf, waarmee de gebruiker, met de financiële steun van de aanbestedende overheden in de vorm van een consumptiesubsidie, een prestatie van buurtwerken of –diensten kan vergoeden die door een erkende onderneming wordt geleverd.

Een erkende onderneming is een onderneming die een officiële erkenning heeft ontvangen van de aanbestedende overheden om zo wettelijke activiteiten  (schoonmaken van de woning, strijken, boodschappen doen, vervoeren van personen met beperkte mobiliteit)  te kunnen uitvoeren binnen het dienstenchequesysteem.

 

2.3. Bestelling, levering en terugzending van de dienstencheques – terugbetalingen


De dienstencheques zijn uitsluitend geldig op het belgisch grondgebied en voor de betaling van buurtwerken of –diensten die door een erkende onderneming worden geleverd conform de definities vervat in de wet van 20 juli 2001.

De gebruiker die dienstencheques wilt aanschaffen maakt het bedrag van de aangschafprijs per dienstencheque over aan SODEXO door overschrijving.

Alle bedragen, bestellingen en betalingen die door middel van deze website of kunnen verricht worden, zijn uitgedrukt in EURO.

De situatie is als volgt in december 2019 (onderhevig aan wijzigingen in het wetgevend kader):

  • De aanschafprijs van één dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 400 aangeschafte dienstencheques per kalenderjaar en bedraagt 10 EUR voor elke dienstencheque die de aanschaf van 400 dienstencheques per kalenderjaar overschrijdt.
  • De bestelling moet gaan over een minimum van 10 dienstencheques.
  • De dienstencheque heeft een geldigheidsduur die verschillend is al naargeland het gewest waar de gebruik toe behoort.
    Zo loopt de geldigheid tot het einde van de 6 maand die volgt op de maand van uitgifte van de dienstencheque voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De gebruiker kan per kalenderjaar maximum 500 dienstencheques aanschaffen.
  • De mindervalide gebruiker en de gebruiker met een mindervalide kind ten laste, kan per kalenderjaar maximum 2000 dienstencheques aanschaffen aan 9 EUR per dienstencheque. Bij het overschrijden van de aanschaf van 500 dienstencheques per kalenderjaar moet de gebruiker aan SODEXO een attest bezorgen van één van de instanties bedoeld in artikel 1, eerste lid, 7° en 8° van het Koninklijk besluit van 12 december 2001, dat bewijst dat hij tot één van deze categorieën behoort.
  • De gebruiker die een eenoudergezin vormt met één of meerdere kinderen ten laste en die zich in één van de situaties weergenomen in het Koninklijk besluit van 12 december 2001 bevindt, kan eveneens maximum 2000 dienstencheques per kalenderjaar aanschaffen aan de aanschafprijs van 9 EUR per dienstencheque.

==> De situatie is onderhevig aan wijzigingen ingevolge wijzigingen van het wettelijk kader.

Het uitgiftebedrijf stuurt de dienstencheque naar de gebruiker binnen de met de betrokken aanbestedende overheid overeengekomen termijn.

De gebruikers kunnen bij het uitgiftebedrijf de terugbetaling aanvragen van de dienstencheques die nog niet werden gebruikt en die nog geldig zijn. Het uitgiftebedrijf kan een vergoeding voor administratiekosten vragen aan de gebruiker die een terugbetaling vraagt. De terugbetaling gebeurt in overeenstemming met de fiscale bepalingen opgenomen in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 12 december 2001.

Binnen de termijn voorzien in het Koninklijk besluit, kan de gebruiker nog geldige dienstencheques omruilen. Ook voor de omruiling van dienstencheques kan het uitgiftebedrijf administratiekosten aanrekenen.

Overeenkomstig het Koninklijk besluit is de terugebtaling voor de gebruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet toegestaan, tenzij het verlies of de diefstal te wijten is aan een verlies van de post dat de gebruiker zo verklaart ten aanzien van SODEXO.

2.4. Hulp bij de bestelling


De website stelt de gebruikers een eenvoudig rekenhulpmiddel ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren.

Dit hulpmiddel is enkel bedoeld om de gebruikers een algemeen idee te geven over de verschillende berekende waarden. De bekomen resultaten mogen in geen geval gezien worden als zeker en bindend. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden. Hij zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen, die bepaalde wijzigingen van de fiscale wetgeving kunnen hebben op bepaalde producten.

2.5. Beperking van de toegang


SODEXO behoudt zich het recht voor iemand eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling, de toegang tot de SODEXO website in zijn geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen, meer bepaald in geval van schending van deze voorwaarden.

2.6. Communicatie


Elk bericht over de diensten die op deze website voorgesteld worden, verstuurd per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

Wanneer de administratieve gegevens, eigen aan de gebruiker, veranderen, dient hij zijn gegevens online in zijn persoonlijke Beveiligde Zone} aan te passen.

2.7. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden


Ingeval van wetswijzigingen of reglementaire wijzigingen of gewijzigde lastenboeken behoudt SODEXO zich het recht voor om deze algemene dienstvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze dienstverlening.

De rechtbanken van België conform artikel 624, 1°, 2° et 4°van het Gerechtelijk wetboek zijn bevoegd voor het geschil.