FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

U bent gebruiker van dienstencheques

U bent een erkende onderneming

iStock-648781268-3.jpg
Terug

Wettelijke vermeldingen

De toegang tot en het gebruik van deze website en de mobiele dienstencheque-app (hierna gezamenlijk de “Site" genoemd) zijn onderworpen aan de naleving en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen en disclaimers in dit document. Door gebruik te maken van de Site stemt u hier uitdrukkelijk en zonder beperking mee in.

 


Algemene servicevoorwaarden voor de gebruiker

1. Algemene vermeldingen

1.1 Verantwoordelijke entiteiten


Sodexo Pass Belgium NV (hierna "Sodexo"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Pleinlaan 15, 1050 Brussel met ondernemingsnummer BE 403.167.335, beheert de Site.
Sodexo voert overheidsopdrachten uit met betrekking tot de afgifte en terugbetaling van papieren en/of elektronische dienstencheques die haar worden toegekend door de aanbestedende overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "aanbestedende overheden" of "aanbestedende overheid" genoemd).

1.2 Gebruik van informatie - intellectuele eigendomsrechten

 

De volledige inhoud van de Site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Sodexo en/of de aanbestedende overheden.
"Sodexo" en andere namen van producten en/of diensten waarnaar op de Site wordt verwezen, zijn gedeponeerde handelsmerken van Sodexo of haar zusterbedrijven. U mag geen informatie, software, producten of diensten die u via de Site verkrijgt wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, verspreiden, representeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, noch daarvan afgeleide werken schrijven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo.

1.3 Op de Site gepubliceerde informatie


i. Algemeen:

De informatie op de Site is afkomstig van betrouwbare bronnen. Sodexo kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, juist en/of actueel is. Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op de Site technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Sodexo of haar zusterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit mogelijk inadequate, onjuiste, achterhaalde of onvolledige informatie die op de Site wordt getoond. Bovendien vormt de informatie op de Site op geen enkele wijze een advies met betrekking tot financiën, management, personeelsorganisatie of een aanbeveling van welke aard dan ook: de gegevens die op de Site beschikbaar zijn gemaakt zijn louter ter informatie. Voor specifiek advies op maat van uw situatie kunt u contact opnemen met de betreffende verkoopafdeling.

ii. Rekenhulpmiddelen:

De website stelt de gebruikers eenvoudige rekenhulpmiddelen ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren. Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om u een algemeen idee te geven over de verschillende berekende waarden. De bekomen resultaten mogen in geen geval gezien worden als zeker en bindend. Die berekeningen worden op eigen risico aangewend. U zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen, die bepaalde wijzigingen van de fiscale wetgeving kunnen hebben op bepaalde producten.

1.4 Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten

 

i. Algemeen:

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computeruitrusting, modem, telefoonlijn en internettoegang.

ii. Diensten voor de uitvoering van transacties

Een deel van de Site kan gewijd zijn aan de verwerving, het gebruik en de raadpleging van producten en diensten van Sodexo of haar zusterbedrijven.
Gebruikers zijn zich er ten volle van bewust dat zij zich ertoe verbinden dit deel van de Site als een goede huisvader en in overeenstemming met de geldende regels, wetten, voorschriften en gebruiken te gebruiken.
De gebruiker verbindt zich ertoe Sodexo zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van moeilijkheden bij het versturen of bevestigen van een bestelling.

1.5 Links en hypertekst


Sodexo of haar zusterbedrijven zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks die zouden worden gemaakt vanaf websites van derden op het internet via de Site.
Elke hyperlink naar de Site vanaf een andere website moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door Sodexo worden goedgekeurd.
Bovendien kan de Site links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruikers. Sodexo heeft geen controle over deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links betekent niet dat Sodexo of haar zusterbedrijven de inhoud van deze sites onderschrijven.

1.6 Privacy – en vertrouwelijkheidsbeleid

 

Sodexo behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot berichten, zoals inhoud, bron of bestemming, te controleren en te beoordelen indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat dergelijke communicatie geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op illegale of onwettige activiteiten, of indien zij orders heeft ontvangen van de bevoegde autoriteiten. Tenzij de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag Sodexo enkel controle uitoefenen over berichten van openbare of niet-vertrouwelijke aard, d.w.z. informatie op een webpagina, berichten op discussieforums of in computermailings, zonder dat deze lijst uitputtend is.
Sodexo kan de nodige maatregelen treffen voor een goed beheer van het IT-systeem. In dit verband heeft ze toegang tot alle communicatie die is opgeslagen in haar IT-systeem.
U verbindt zich ertoe uw wachtwoord en toegangscode geheim en vertrouwelijk te houden. Elk gebruik van identificatiemiddelen gebeurt onder uw eigen en volledige verantwoordelijkheid. In geval van verlies, diefstal of bedrog van één van deze middelen, bent u verplicht Sodexo hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, waarbij deze kennisgeving per aangetekend schrijven dient te worden bevestigd. U wordt pas van uw verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag die volgt op de dag van ontvangst van de aangetekende brief.

1.7 Toegangsbeperking


Sodexo behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de toegang tot het geheel of een deel van de Site, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te ontzeggen, in het bijzonder in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

1.8 Virusbeveiliging


Sodexo heeft in het kader van de recente technologische ontwikkelingen beveiligingssystemen ingevoerd om de Site, haar computer- en telematicasysteem, haar databanken en de uitwisseling van gegevens met de gebruikers te beschermen. Er is ook een beschermingssysteem tegen bekende en detecteerbare vormen van virussen. Deze beschermingssystemen zullen regelmatig worden aangepast en bijgewerkt.
De verbintenis van Sodexo op dit gebied is er een van middelen, niet van resultaten.
Met uitzondering van zware fout of kwade trouw, zal SODEXO niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor nadelen, schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, veroorzaakt door een illegale toegang of toegang door een derde met de bedoeling schade aan te richten aan het informaticasysteem van SODEXOof dat van een gebruiker, of door een virus afkomstig van de SODEXO Site op het internet of van het informaticasysteem van SODEXO of van een gebruiker.

1.9 Onderbreking van de toegang tot de dienst


Sodexo gebruikt alle redelijke middelen die haar ter beschikking staan om ervoor te zorgen dat de gebruikers toegang hebben tot de diensten die op de Site worden aangeboden.
Sodexo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor machine-uitval, kabel- of stroomuitval, diefstal, inbraak, systeemfouten of enige andere gebeurtenis buiten haar redelijke controle waardoor de op de Site aangeboden diensten ontoegankelijk of onbruikbaar zijn.
Sodexo kan de toegang tot de Site of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken om de Site te onderhouden of te verbeteren, in geval van overmacht, risico op misbruik of fraude, of in geval van een gebeurtenis buiten haar controle, zonder enige verplichting of vergoeding na de onderbreking van de toegang. Sodexo zal zich niettemin inspannen om gebruikers binnen een redelijke termijn te informeren over onderbrekingen.

1.10 Wijziging van de Wettelijke Verplichtingen

 

Sodexo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en disclaimers waaronder u de Site wordt aangeboden, te wijzigen.

1.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze dienstverlening. De rechtbanken van België conform artikel 624, 1°, 2° et 4°van het Gerechtelijk wetboek zijn bevoegd voor het geschil.

 

2. Dienstencheques betalen (Particulier) 

Voorafgaandelijk

 

SODEXO (Sodexo Pass Belgium N.V., Pleinlaan 15, 1050 Brussel, KBO 0403 167 335) treedt op in haar hoedanigheid van uitgiftebedrijf van dienstencheques en dit in opdracht van de aanbestedende overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De toegang tot de website met betrekking tot dienstencheques https://www.dienstencheques.brussels (hierna "de SODEXO website" genoemd) en het gebruik ervan, alsook het gebruik van de mobiele applicaties voor deze diensten, zijn onderhevig aan het respecteren en aanvaarden van huidige dienstvoorwaarden die de gebruiker geacht wordt om aanvaard te hebben door het gebruik van de diensten.

2.1. Definitie van gebruiker


De gebruiker is de natuurlijke persoon die overeenkomstig het wettelijk kader dienstencheques kan bestellen.

In geval van bestelling van dienstencheques door middel van deze website, wordt SODEXO beschouwd als contractpartij van de gebruiker.

2.2. Voorwerp van de diensten


Deze website is bestemd voor het beheer, waaronder de aankoop van dienstencheques.

Overeenkomstig de wet van 20 juli 2001 wordt een dienstencheque gedefinieerd als het betaalmiddel uitgegeven door een uitgiftebedrijf, waarmee de gebruiker, met de financiële steun van de aanbestedende overheden in de vorm van een consumptiesubsidie, een prestatie van buurtwerken of –diensten kan vergoeden die door een erkende onderneming wordt geleverd.

Een erkende onderneming is een onderneming die een officiële erkenning heeft ontvangen van de aanbestedende overheden om zo wettelijke activiteiten  (schoonmaken van de woning, strijken, boodschappen doen, vervoeren van personen met beperkte mobiliteit)  te kunnen uitvoeren binnen het dienstenchequesysteem.

 

2.3. Bestelling, levering en terugzending van de dienstencheques – terugbetalingen


De dienstencheques zijn uitsluitend geldig op het belgisch grondgebied en voor de betaling van buurtwerken of –diensten die door een erkende onderneming worden geleverd conform de definities vervat in de wet van 20 juli 2001.

De gebruiker die dienstencheques wilt aanschaffen maakt het bedrag van de aangschafprijs per dienstencheque over aan SODEXO door overschrijving.

Alle bedragen, bestellingen en betalingen die door middel van deze website of kunnen verricht worden, zijn uitgedrukt in EURO.

De situatie is als volgt in december 2019 (onderhevig aan wijzigingen in het wetgevend kader):

 • De aanschafprijs van één dienstencheque bedraagt 10 EUR voor de eerste 300 aangeschafte dienstencheques per kalenderjaar en bedraagt 12 EUR voor elke dienstencheque die de aanschaf van 300 dienstencheques per kalenderjaar overschrijdt.
 • De bestelling moet gaan over een minimum van 10 dienstencheques.
 • De dienstencheque heeft een geldigheidsduur die verschillend is al naargeland het gewest waar de gebruik toe behoort.
  Zo loopt de geldigheid tot het einde van de 6 maand die volgt op de maand van uitgifte van de dienstencheque voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De gebruiker kan per kalenderjaar maximum 500 dienstencheques aanschaffen.
 • De mindervalide gebruiker en de gebruiker met een mindervalide kind ten laste, kan per kalenderjaar maximum 1000 dienstencheques aanschaffen aan 10 EUR per dienstencheque. Bij het overschrijden van de aanschaf van 500 dienstencheques per kalenderjaar moet de gebruiker aan SODEXO een attest bezorgen van één van de instanties bedoeld in artikel 1, eerste lid, 7° en 8° van het Koninklijk besluit van 12 december 2001, dat bewijst dat hij tot één van deze categorieën behoort.
 • De gebruiker die een eenoudergezin vormt met één of meerdere kinderen ten laste en die zich in één van de situaties weergenomen in het Koninklijk besluit van 12 december 2001 bevindt, kan eveneens maximum 1000 dienstencheques per kalenderjaar aanschaffen aan de aanschafprijs van 10 EUR per dienstencheque.

==> De situatie is onderhevig aan wijzigingen ingevolge wijzigingen van het wettelijk kader.

Het uitgiftebedrijf stuurt de dienstencheque naar de gebruiker binnen de met de betrokken aanbestedende overheid overeengekomen termijn.

De gebruikers kunnen bij het uitgiftebedrijf de terugbetaling aanvragen van de dienstencheques die nog niet werden gebruikt en die nog geldig zijn. Het uitgiftebedrijf kan een vergoeding voor administratiekosten vragen aan de gebruiker die een terugbetaling vraagt. De terugbetaling gebeurt in overeenstemming met de fiscale bepalingen opgenomen in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 12 december 2001.

Binnen de termijn voorzien in het Koninklijk besluit, kan de gebruiker nog geldige dienstencheques omruilen. Ook voor de omruiling van dienstencheques kan het uitgiftebedrijf administratiekosten aanrekenen.

Overeenkomstig het Koninklijk besluit is de terugebtaling voor de gebruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet toegestaan, tenzij het verlies of de diefstal te wijten is aan een verlies van de post dat de gebruiker zo verklaart ten aanzien van SODEXO.

2.4. Hulp bij de bestelling


De website stelt de gebruikers een eenvoudig rekenhulpmiddel ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren.

Dit hulpmiddel is enkel bedoeld om de gebruikers een algemeen idee te geven over de verschillende berekende waarden. De bekomen resultaten mogen in geen geval gezien worden als zeker en bindend. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden. Hij zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen, die bepaalde wijzigingen van de fiscale wetgeving kunnen hebben op bepaalde producten.

2.5. Beperking van de toegang


SODEXO behoudt zich het recht voor iemand eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling, de toegang tot de SODEXO website in zijn geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen, meer bepaald in geval van schending van deze voorwaarden.

2.6. Communicatie


Elk bericht over de diensten die op deze website voorgesteld worden, verstuurd per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

Wanneer de administratieve gegevens, eigen aan de gebruiker, veranderen, dient hij zijn gegevens online in zijn persoonlijke Beveiligde Zone} aan te passen.

2.7. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden


Ingeval van wetswijzigingen of reglementaire wijzigingen of gewijzigde lastenboeken behoudt SODEXO zich het recht voor om deze algemene dienstvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze dienstverlening.

De rechtbanken van België conform artikel 624, 1°, 2° et 4°van het Gerechtelijk wetboek zijn bevoegd voor het geschil.


Algemene servicevoorwaarden voor de erkende onderneming

Preambule

SODEXO (Sodexo Pass Belgium nv, Pleinlaan 15, 1050 Brussel, KBO 0403 167 335) zal in haar hoedanigheid van uitgiftebedrijf van dienstencheques de ERKENDE ONDERNEMING gratis bepaalde diensten verlenen voor rekening van de gewesten.
Deze algemene servicevoorwaarden vormen samen met de specificaties van de aanbestedende overheden (het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest) en het wettelijk kader (met name de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van buurtdiensten en -banen en het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques), het kader waarbinnen de respectieve rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van SODEXO en de ERKENDE ONDERNEMING worden vastgelegd.
Deze algemene servicevoorwaarden vormen een essentieel onderdeel van de dienstverlening die SODEXO standaard levert. DE ERKENDE ONDERNEMING wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden wanneer het gebruik maakt van de standaarddiensten van SODEXO met betrekking tot de uitgifte en terugbetaling van papieren en/of elektronische dienstencheques.

Artikel 1: Definities

1.1 AFFILIATES DEPARTEMENT: de klantendienst die SODEXO voorziet voor de ERKENDE ONDERNEMING

1.2 APP: de mobiele applicatie JobTracker 2.0, waarmee medewerkers hun elektronische prestaties kunnen invoeren ter attentie van SODEXO. De ERKENDE ONDERNEMING keurt deze diensten vervolgens goed in de Beveiligde Zone.

1.3 STANDAARDDIENSTEN: deze diensten worden gratis op gestandaardiseerde wijze aan de ERKENDE ONDERNEMING verstrekt op basis van de opdrachten van de aanbestedende overheden (het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest). STANDAARDDIENSTEN zijn onder meer de verwerking van ingediende papieren dienstencheques, de registratie van elektronische prestaties, de terugbetaling van dienstencheques en de klantendienst.

1.4 DE ERKENDE ONDERNEMING: de onderneming die door de aanbestedende overheden is erkend voor de uitvoering van de diensten en werken bedoeld in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van buurtdiensten en -banen.


Artikel 2: De afgifte van papieren dienstencheques

DE ERKENDE ONDERNEMING moet de dienstencheques, vergezeld van een ingevuld afgifteborderel, bezorgen aan SODEXO: Internationalelaan 55, Gebouw L - 1070 Brussel.

DE ERKENDE ONDERNEMING gebruikt voor de dienstencheques een specifiek afgifteborderel per gewest (het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest) en per prestatiemaand. Op het afgifteborderel staat de volgende informatie:

 • de afgiftedatum;
 • het aantal dienstencheques voor het betrokken gewest en voor een bepaalde prestatiemaand;
 • als de ERKENDE ONDERNEMING dit wenst: de interne referentie van de ERKENDE ONDERNEMING.

De overige voorwaarden voor het correct invullen van het borderel staan duidelijk vermeld op het borderel.

De borderellen moeten correct worden ingevuld om te voldoen aan de informatievraag van een aanbestedende overheid.

DE ERKENDE ONDERNEMING verstrekt SODEXO het volledig ingevulde afgifteborderel, samen met de rechterstrook van de dienstencheque die moet worden terugbetaald. DE ERKENDE ONDERNEMING bewaart de afscheurbare linkerstrook van de cheque als bewijs in geval van betwisting, verlies of diefstal van de dienstencheques.
Als de dienstencheques worden verzonden zonder afgifteborderel kan SODEXO deze dienstencheques niet verwerken. In dit geval zal SODEXO contact opnemen met de ERKENDE ONDERNEMING om haar te informeren dat zij een niet-conforme zending heeft ontvangen en om een geldig afgifteborderel op te vragen. Als de ERKENDE ONDERNEMING SODEXO desondanks het borderel niet verstrekt, worden de dienstencheques niet verwerkt, en dit zonder dat enige verantwoordelijkheid aan SODEXO in rekening kan worden gebracht.

Artikel 3: Terugbetaling

3.1 Om ervoor te zorgen dat elke dienstencheque correct kan worden gelezen en terugbetaald, moet de ERKENDE ONDERNEMING een volledig ingevulde en leesbare dienstencheque bezorgen in overeenstemming met de instructies die op het afgifteborderel staan vermeld.
DE ERKENDE ONDERNEMING krijgt de door haar afgegeven dienstencheques terugbetaald op voorwaarde dat elke (papieren of elektronische) cheque conform is. Dit betekent:

 • dat de cheque voor het eerst in omloop werd gebracht en niet geannuleerd werd;
 • dat hij werd teruggestuurd of ingediend vóór de vervaldatum;
 • in het geval van een papieren cheque, dat de volgende velden leesbaar werden ingevuld:
  • handtekening van de gebruiker
  • officiële naam van de ERKENDE ONDERNEMING
  • erkenningsnummer van de ERKENDE ONDERNEMING
  • identiteit van de medewerker (rijksregisternummer - INSZ)
  • handtekening van de medewerker
  • datum van de prestatie
  • activiteit

Volgens de specificaties van de aanbestedende overheden is het SODEXO niet toegestaan een niet-conforme dienstencheque terug te betalen.

3.2 Op verzoek van de aanbestedende overheden identificeert en blokkeert SODEXO bepaalde terugbetalingen van dienstencheques op basis van richtlijnen en administratieve besluiten van de aanbestedende overheden. Voor zover SODEXO op de hoogte is van deze richtlijnen, zal zij deze meedelen aan de ERKENDE ONDERNEMING. Tijdens een dergelijke blokkering beslist de aanbestedende overheid geval per geval. Ofwel blokkeert de aanbestedende overheid de terugbetaling definitief, ofwel geeft zij deze vrij in geval van een eventuele regularisatie door de ERKENDE ONDERNEMING.

3.3 In het geval dat een dienstencheque onvolledig of onleesbaar werd ingevuld, wordt de ERKENDE ONDERNEMING gevraagd om deze aan te vullen of te corrigeren. DE ERKENDE ONDERNEMING moet de correctie voor de vervaldatum van de dienstencheque uitvoeren en ze heeft altijd een minimumperiode van één (1) maand. Vanaf het moment dat SODEXO de correctie of de aanvulling ontvangt, begint een nieuwe bovengenoemde terugbetalingstermijn te lopen vanaf dag 0. Als de aanvulling of de correctie niet binnen de gestelde termijn gebeurt, komen de dienstencheques te vervallen en kan SODEXO ze niet meer terugbetalen volgens de specificaties. DE ERKENDE ONDERNEMING heeft ook de mogelijkheid om de schriftelijke gegevens van de dienstencheques in de Beveiligde Zone aan te kondigen ("cheques aankondigen"). De aankondiging van de dienstencheques moet vóór of uiterlijk op het moment van de afgifte gebeuren. Indien nodig vult SODEXO het leesresultaat aan met de ontvangen gegevens om zo de gegevens van de ingevoerde dienstencheques aan te vullen.

3.4 DE ERKENDE ONDERNEMING ontvangt de terugbetaling van de dienstencheques van het Gewest waarvoor het erkend is.
De terugbetalingstermijn is afhankelijk van het Gewest waarvoor de ERKENDE ONDERNEMING terugbetaling vraagt:

 • Papieren dienstencheques: 5 werkdagen na ontvangst van de afgifte
 • Elektronische dienstencheques: voor het Vlaamse Gewest, 1 werkdag na ingave van de afgifte; voor het Brusselse

Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest, 2 werkdagen na ingave van de afgifte.
Deze termijnen zijn alleen geldig voor prestaties met een activiteit waarvoor de ERKENDE ONDERNEMING op het moment van de prestatie een erkenning had. Als de afgifte niet conform is vanwege een niet-conform borderel (omdat het bijvoorbeeld onleesbaar is, gescheurd of onjuiste informatie bevat) of vervallen of niet-conforme dienstencheques bevat in overeenstemming met artikel 3.1, of als de dienstencheques uit een ander gewest komen, is SODEXO ontheven van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de terugbetalingstermijn. SODEXO registreert deze onregelmatigheden in het beheersysteem van de dienstencheques.

Artikel 4: Invoeren van elektronische prestaties

De ERKENDE ONDERNEMING kan, bij wijze van uitzondering, elektronische prestaties ingeven/verwerken in zijn Beveiligde Zone (in geval van een vergissing of indien de dienstverlener hiertoe niet in staat is). De dienstverlener moet zijn diensten ingeven via telefoon op het nummer 0800/35.530 voor prestaties die gecommuniceerd worden vanaf een vaste lijn of telefonisch op het nummer 02/547.54.97 voor prestaties die gecommuniceerd worden via een mobiele telefoon. Dit kan ook gebeuren via de applicatie JobTracker 2.0. De ERKENDE ONDERNEMING is verantwoordelijk voor de verwerking en registratie van deze gegevens op de meest correcte manier. De Erkende Onderneming moet dienstverleners die niet meer actief zijn op inactief plaatsen/deactiveren via de Beveiligde Zone.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid

5.1 SODEXO is verplicht om de overheidsopdracht voor ERKENDE ONDERNEMINGEN correct uit te voeren volgens de specificaties van de aanbestedende overheden. In het geval van een slechte uitvoering van de overheidsopdracht, zal SODEXO aansprakelijk worden gesteld door de aanbestedende overheden en worden er sancties opgelegd door de aanbestedende overheden.

5.2 Voor zover SODEXO afhankelijk is van de ERKENDE ONDERNEMINGEN voor de goede uitvoering van haar verplichtingen, verbindt SODEXO zich ertoe de inspanningsverplichtingen na te komen

5.3 SODEXO is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door DE ERKENDE ONDERNEMING tegenover haar medewerkers of gebruikers. In het bijzonder is de ERKENDE ONDERNEMING ook verantwoordelijk voor de bescherming van haar IT-systeem en het correcte gebruik van de IVR/APP door haarzelf en haar medewerkers, die hiervoor alle nodige instructies moeten ontvangen. Tenzij er een initieel verband bestaat tussen de schade en Sodexo.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op de Website, zoals maar niet beperkt tot teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, films, benamingen, domeinnamen, merken, logo’s, de onderliggende software en andere onderdelen van de Website, inclusief de grafische interface, worden beschermd door toepasselijke Intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Sodexo en/of derden. "Intellectuele eigendomsrechten" worden begrepen als alle rechten op grond van octrooirecht, auteursrecht, handelsgeheimen, merkenrecht, en alle andere eigendomsrechten.  Het is verboden en u gaat ermee akkoord dat u niet zal overgaan tot, en dat u niet zal toestaan aan een derde partij om de informatie op de Website te kopiëren, te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, over te dragen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te maken, te decompileren, reverse engineeren, demonteren of deze anderszins trachten te gebruiken voor welk doel dan ook.

Artikel 7: Wijziging van de algemene servicevoorwaarden

SODEXO behoudt zich het recht voor om in geval van wijzigingen in de wet, in de regelgeving of in de specificaties eenzijdig deze algemene servicevoorwaarden aan te passen. In dit geval zal SODEXO hierover de ERKENDE ONDERNEMING informeren.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid - respect voor de privacy

8.1 Elke partij verbindt zich ertoe de informatie die zij van de andere partij ontvangt vertrouwelijk te houden en geen informatie aan derden bekend te maken, tenzij dit nodig of verplicht is.

8.2 Elke partij verbindt zich ertoe, wat haar betreft, om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en is verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die haar zijn opgelegd krachtens deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.

8.3 In het bijzonder verzekert de ERKENDE ONDERNEMING de vertrouwelijkheid van de gegevens op de App en in het bijzonder de privégegevens van de gebruikers die daar zichtbaar zijn. DE ERKENDE ONDERNEMING stelt alles in het werk om te voorkomen dat gegevens illegaal openbaar worden gemaakt of dat deze door haar schuld verloren gaan. Hiertoe zal de ERKENDE ONDERNEMING de toegang tot de App zorgvuldig organiseren, zodat alleen actieve medewerkers toegang krijgen. Aan het einde van de arbeidsovereenkomst van een medewerker zal de ERKENDE ONDERNEMING de toegang van deze medewerker via de Beveiligde Zone intrekken.

Artikel 9: Contactgegevens

Het AFFILIATES DEPARTEMENT is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 18 u. op het nummer 02 547 54 93 en per e-mail via entreprise-agreee-ts.svc.be@sodexo.com.

DE ERKENDE ODNERNEMING moet haar contactgegevens op de Beveiligde Zone opslaan en er altijd voor zorgen dat deze gegevens zo snel als nodig worden aangepast (bijvoorbeeld in geval van verhuizing, wijziging van e-mailadres of telefoonnummer, enz.).

Artikel 10: Algemene bepalingen

10.1 DE ERKENDE ONDERNEMING doet afstand van de toepassing van haar eigen algemene en bijzondere voorwaarden, voor zover dat deze van toepassing zijn op de prestaties die onder deze algemene voorwaarden vallen, en zelfs als daarin is bepaald dat alleen die voorwaarden van toepassing zijn.

10.2 Op deze dienstverlening is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

10.3 De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen SODEXO en de ERKENDE ONDERNEMING.