Sodexo
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NL
FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

Dienstencheques
Content Header
Terug

Algemene dienstvoorwaarden betreffende de dienstencheques

Deze algemene dienstvoorwaarden vormen samen met de lastenboeken van de aanbestedende overheden en het wetgevend kader (o.a. de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en-banen en het Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques) het kader waarin de respectievelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van SODEXO en de gebruiker bepaald zijn.

Voorafgaandelijk

SODEXO (Sodexo Pass Belgium N.V., Pleinlaan 15, 1050 Brussel, KBO 0403 167 335) treedt op in haar hoedanigheid van uitgiftebedrijf van dienstencheques en dit in opdracht van de aanbestedende overheden (Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest).

De toegang tot de website met betrekking tot dienstencheques ( https://dienstencheques.vlaanderen.be / https://titres-services.flandre.be / https://www.titre-service.brussels / https://www.titre-service.brussels ) (hierna "de SODEXO website" genoemd) en het gebruik ervan, alsook het gebruik van de mobiele applicaties voor deze diensten, zijn onderhevig aan het respecteren en aanvaarden van huidige dienstvoorwaarden die de gebruiker geacht wordt om aanvaard te hebben door het gebruik van de diensten.

1. Definitie van gebruiker

De gebruiker is de natuurlijke persoon die overeenkomstig het wettelijk kader dienstencheques kan bestellen.

In geval van bestelling van dienstencheques door middel van deze website, wordt SODEXO beschouwd als contractpartij van de gebruiker.

2. Voorwerp van de diensten

Deze website is bestemd voor het beheer, waaronder de aankoop van dienstencheques.

Overeenkomstig de wet van 20 juli 2001 wordt een dienstencheque gedefinieerd als het betaalmiddel uitgegeven door een uitgiftebedrijf, waarmee de gebruiker, met de financiële steun van de aanbestedende overheden in de vorm van een consumptiesubsidie, een prestatie van buurtwerken of –diensten kan vergoeden die door een erkende onderneming wordt geleverd.

Een erkende onderneming is een onderneming die een officiële erkenning heeft ontvangen van de aanbestedende overheden om zo wettelijke activiteiten  (schoonmaken van de woning, strijken, boodschappen doen, vervoeren van personen met beperkte mobiliteit)  te kunnen uitvoeren binnen het dienstenchequesysteem.

3. Bestelling, levering en terugzending van de dienstencheques – terugbetalingen

De dienstencheques zijn uitsluitend geldig op het belgisch grondgebied en voor de betaling van buurtwerken of –diensten die door een erkende onderneming worden geleverd conform de definities vervat in de wet van 20 juli 2001.

De gebruiker die dienstencheques wilt aanschaffen maakt het bedrag van de aangschafprijs per dienstencheque over aan SODEXO door overschrijving of online betaling.  

Bij online betaling stelt Klarna Bank AB (publ), met ondernemingsnummer 556737-0431 met zetel te Zweden, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm deze module ter beschikking op de SODEXO website.

Alle bedragen, bestellingen en betalingen die door middel van deze website of kunnen verricht worden, zijn uitgedrukt in EURO.

De situatie is als volgt in december 2019 (onderhevig aan wijzigingen in het wetgevend kader):

  • De aanschafprijs van één dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 400 aangeschafte dienstencheques per kalenderjaar en bedraagt 10 EUR voor elke dienstencheque die de aanschaf van 400 dienstencheques per kalenderjaar overschrijdt.
  • De bestelling moet gaan over een minimum van 10 dienstencheques.
  • De dienstencheque heeft een geldigheidsduur die verschillend is al naargeland het gewest waar de gebruik toe behoort.
    Zo loopt de geldigheid tot het einde van de twaalfde maand die volgt op de maand van uitgifte voor het Vlaams gewest, de achtste maand voor Waals gewest, en tot het einde van de zesde maand die volgt op de maand van uitgifte voor het Brussels-Hoofdstedelijk gewest.
  • De gebruiker kan per kalenderjaar maximum 500 dienstencheques aanschaffen.
  • De mindervalide gebruiker en de gebruiker met een mindervalide kind ten laste, kan per kalenderjaar maximum 2000 dienstencheques aanschaffen aan 9 EUR per dienstencheque. Bij het overschrijden van de aanschaf van 500 dienstencheques per kalenderjaar moet de gebruiker aan SODEXO een attest bezorgen van één van de instanties bedoeld in artikel 1, eerste lid, 7° en 8° van het Koninklijk besluit van 12 december 2001, dat bewijst dat hij tot één van deze categorieën behoort. Voor het Vlaams gewest kan de gebruiker deze aanvraag, voor een verhoging van het quota tot 2000 dienstencheques, indienen via zijn beveiligde zone. Eenmaal het gewest deze aanvraag heeft aanvaard, zal dit nieuwe quota van toepassing zijn voor de gebruiker.
  • De gebruiker die een eenoudergezin vormt met één of meerdere kinderen ten laste en die zich in één van de situaties weergenomen in het Koninklijk besluit van 12 december 2001 bevindt, kan eveneens maximum 2 000 dienstencheques per kalenderjaar aanschaffen aan de aanschafprijs van 9 EUR per dienstencheque.

==> De situatie is onderhevig aan wijzigingen ingevolge wijzigingen van het wettelijk kader.

Het uitgiftebedrijf stuurt de dienstencheque naar de gebruiker binnen de met de betrokken aanbestedende overheid overeengekomen termijn.

De gebruikers kunnen bij het uitgiftebedrijf de terugbetaling aanvragen van de dienstencheques die nog niet werden gebruikt en die nog geldig zijn. Het uitgiftebedrijf kan een vergoeding voor administratiekosten vragen aan de gebruiker die een terugbetaling vraagt. De terugbetaling gebeurt in overeenstemming met de fiscale bepalingen opgenomen in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 12 december 2001.

Binnen de termijn voorzien in het Koninklijk besluit, kan de gebruiker nog geldige dienstencheques omruilen. Ook voor de omruiling van dienstencheques kan het uitgiftebedrijf administratiekosten aanrekenen.

De gebruiker die zijn dienstencheques heeft verloren (verlies of diefstal) kan de terugbetaling of vervanging ervan vragen. Overeenkomstig het Koninklijk besluit is de terugebtaling voor de gebruikers van het Brussels-Hoofdstedelijk gewest niet toegestaan, tenzij het verlies of de diefstal te wijten is aan een verlies van de post dat de gebruiker zo verklaart ten aanzien van SODEXO.

4. Hulp bij de bestelling

De website stelt de gebruikers een eenvoudig rekenhulpmiddel ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren.

Dit hulpmiddel is enkel bedoeld om de gebruikers een algemeen idee te geven over de verschillende berekende waarden. De bekomen resultaten mogen in geen geval gezien worden als zeker en bindend. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden. Hij zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen, die bepaalde wijzigingen van de fiscale wetgeving kunnen hebben op bepaalde producten.

5. Beperking van de toegang

SODEXO behoudt zich het recht voor iemand eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling, de toegang tot de SODEXO website in zijn geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen, meer bepaald in geval van schending van deze voorwaarden.

6. Communicatie

Elk bericht over de diensten die op deze website voorgesteld worden, verstuurd per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

Wanneer de administratieve gegevens, eigen aan de gebruiker, veranderen, dient hij zijn gegevens online in zijn persoonlijke Beveiligde Zone aan te passen.

7. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Ingeval van wetswijzigingen of reglementaire wijzigingen of gewijzigde lastenboeken behoudt SODEXO zich het recht voor om deze algemene dienstvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze dienstverlening.

De rechtbanken van België conform artikel 624, 1°, 2° et 4°van het Gerechtelijk wetboek zijn bevoegd voor het geschil.