FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

U bent gebruiker van dienstencheques

U bent een erkende onderneming

erkende-ondernemingen-3.jpg

Erkende onderneming

Naar alle nieuwsberichten
30 april 2024 Overschrijding spilindex Indexering van het bedrag van de regionale tussenkomst (Mei 2024)

Op 01/05/2024 wordt het bedrag van de regionale tussenkomst geïndexeerd. Meer zien

Terug

Welke rechten heb ik? 

U kan een beroep doen op een aantal rechten in verband met uw persoonlijke gegevens. Vindt u dat die niet gerespecteerd worden, dan kan u ons een vraag of een klacht sturen. Bent u het niet eens met ons antwoord? Dan kan u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Daarover hier meer info. 

Vraag of klacht

Voor elke vraag en klacht die te maken heeft met de bescherming van uw privacy kan u het online formulier invullen of het papieren formulier invullen en opsturen.

Recht op inzage

U kan toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens. Indien die niet correct of volledig zijn, kan u ze (laten) corrigeren of vervolledigen.

U kan alle mogelijke informatie over de herkomst van deze persoonlijke gegevens vragen en een kopie krijgen van uw persoonlijke gegevens die Pluxee behandelt.

Recht op vergetelheid

Met uw recht op vergetelheid kan u ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden geschrapt wanneer:

  • de persoonlijke gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of behandeld;
  • en u besloten hebt om uw toestemming in te trekken;
  • en u zich verzet tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens met geautomatiseerde procedures volgens technische specificaties.

Als gebruiker van dienstencheques kan u uw recht op vergetelheid uitoefenen op het ogenblik dat u geen dienstencheques meer wilt aankopen.

Hoe?

U moet dan het online formulier invullen of het papieren formulier invullen en versturen. Na ontvangst van dit formulier zal Sodexo uw gegevens bewaren om de fiscale en de sociale wetgeving na te leven (voor het fiscaal attest) zolang de wettelijke termijn dit voorschrijft.

Recht op beperking van de verwerking

U mag vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:

  • U de correctheid van uw persoonsgegevens betwist;
  • en Sodexo uw persoonlijke gegevens niet meer nodig heeft aan het einde van het verwerkingsproces;
  • en u zich om gerechtvaardigde redenen verzet tegen de verwerking ervan.

In het kader van uw inschrijving in het dienstenchequesysteem hebt u het recht om niet-correcte persoonlijke gegevens te verbeteren. U kan ook het online formulier invullen of het papieren formulier invullen en verzenden. Na ontvangst van dit formulier bewaart Pluxee uw gegevens met naleving van de fiscale en sociale wetgeving (voor het fiscaal attest).

Als u dienstencheques blijft bestellen, kan u dit recht niet uitoefenen omdat Pluxee uw gegevens nodig heeft om u dienstencheques te leveren.

Recht op overdraagbaarheid van mijn gegevens

Pluxee geeft dienstencheques uit in de drie gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest). U hebt het recht op overdraagbaarheid de dag waarop Pluxee niet langer belast is met de uitgifte van dienstencheques. Dan geven we uw gegevens met uw toestemming door aan een nieuwe onderneming die het gewest van uw hoofdverblijfplaats heeft geselecteerd.

Recht op verzet tegen de behandeling in het kader van rechtstreekse prospectie

In het kader van de dienstencheques doet Pluxee geen rechtstreekse prospectie.

Recht om geen voorwerp te zijn van automatische besluitvorming

In het kader van het dienstenchequesysteem gebruiken wij uw persoonlijke gegevens niet om uw profiel op te stellen.

Toch bieden uw persoonlijke gegeven die u ons rechtstreeks bezorgt of die de bevoegde gewestelijke overheid ons aanlevert (zoals de gezinssamenstelling, geboortedata …), ons in een aantal situaties de mogelijkheid om het gebruik van dienstencheques te garanderen zoals de wet dat voorschrijft.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als ons antwoord op uw vraag u niet voldoet, kan u contact opnemen met onze bevoegde leidende toezichthoudende autoriteit: de Belgische toezichthoudende autoriteit, de CBPL